1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest  Przedszkole Nr 88 w Warszawie

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”, ul. Poborzańska 19, 03- 368 Warszawa

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w formie papierowej w celu udokumentowania upoważnienia nadanego Pani/Panu przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z Przedszkola oraz potwierdzenia Pani/Pana tożsamości i kontaktu z Panią/Panem jako osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa  dziecka w Przedszkolu nr 88 w Warszawie.

 1. Kategorie danych osobowych

             Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 1. Źródło pochodzenia danych

             Pani/Pana dane Administrator pozyskał od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który podał Pani/Pana dane w celu nadania upoważnienia do odbioru dziecka z placówki.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane  będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Brak podania danych uniemożliwi odbiór dziecka z placówki.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.