Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 88 w Warszawie „Pod Zielonym Listkiem” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.podzielonymlistkiem.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zosiuk-Grodzka, Dyrektor przedszkola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228112101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie ma siedzibę przy ulica Poborzańskiej 19. Dojazd komunikacją miejską do przystanku Poborzańska, koło Galerii Rembielińskiej, dojście około 650 m. Dojazd samochodem od ulicy Goworowskiej. Miejsce utwardzone dla samochodów dostawczych przed przedszkolem.

Sposób dojazdu: Dojazd komunikacją miejską do przystanku Poborzańska, koło Galerii Rembielińskiej, dojście około 650 m. Dojazd samochodem od ulicy Goworowskiej (miejsce utwardzone dla samochodów dostawczych przed przedszkolem).

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców: Do budynku dostęp od ulicy Goworowskiej i od ulicy Niemeńskiej. Wejście na teren po kontakcie przez domofon z pracownikiem przedszkola. Budynek posiada bariery architektoniczne w postaci schodów do szatni i na parter, brak dostępności korytarzy, brak wind i platform umożliwiających poruszanie się po budynku. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.