PROCEDURA

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r.

⦁ Cel
Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

⦁ Zakres procedury
Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

⦁ Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej prowadzonych przez m.st. Warszawę.

⦁ Postanowienia ogólne
⦁ Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
⦁ Przez niepokojące objawy rozumie się: 
⦁ wysoką temperaturę, 
⦁ ból głowy i mięśni, 
⦁ ból gardła,
⦁ kaszel,
⦁ duszność i problemy z oddychaniem,
⦁ uczucie wyczerpania,
⦁ brak apetytu.
⦁ Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
⦁ Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola/szkoły.
⦁ W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 
⦁ Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady 
- tel. 606 108 040. 
⦁ Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

⦁ Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
⦁ W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
⦁ Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
⦁ Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
⦁ Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

⦁ Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas przebywania w placówce
⦁ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
⦁ niezwłocznie odsunąć go od pracy,
⦁ wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
⦁ powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
⦁ powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 
⦁ W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
⦁ niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
⦁ poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
⦁ wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
⦁ powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
⦁ powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 
⦁ Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
⦁ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane 
o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
⦁ Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
⦁ W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki. 
⦁ Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

⦁ Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
⦁ Definicja KONTAKTU obejmuje: 
⦁ każdego pracownika przedszkola i szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, 
⦁ rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 
⦁ każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 
⦁ Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 
⦁ pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 
⦁ poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
⦁ jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
⦁ Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
⦁ Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

⦁ Postanowienia końcowe
⦁ W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy 
i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
⦁ W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części 
IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa
telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

oraz 
505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171

lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112
lub 
zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20
Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61
CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

PROCEDURA

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r.

⦁ Cel
Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

⦁ Zakres procedury
Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

⦁ Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej prowadzonych przez m.st. Warszawę.

⦁ Postanowienia ogólne
⦁ Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
⦁ Przez niepokojące objawy rozumie się: 
⦁ wysoką temperaturę, 
⦁ ból głowy i mięśni, 
⦁ ból gardła,
⦁ kaszel,
⦁ duszność i problemy z oddychaniem,
⦁ uczucie wyczerpania,
⦁ brak apetytu.
⦁ Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
⦁ Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola/szkoły.
⦁ W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 
⦁ Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady 
- tel. 606 108 040. 
⦁ Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

⦁ Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
⦁ W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
⦁ Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
⦁ Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
⦁ Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

⦁ Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas przebywania w placówce
⦁ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
⦁ niezwłocznie odsunąć go od pracy,
⦁ wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
⦁ powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
⦁ powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 
⦁ W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
⦁ niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
⦁ poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
⦁ wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
⦁ powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
⦁ powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 
⦁ Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
⦁ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane 
o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
⦁ Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
⦁ W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki. 
⦁ Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

⦁ Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
⦁ Definicja KONTAKTU obejmuje: 
⦁ każdego pracownika przedszkola i szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, 
⦁ rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 
⦁ każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 
⦁ Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 
⦁ pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 
⦁ poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
⦁ jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
⦁ Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
⦁ Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

⦁ Postanowienia końcowe
⦁ W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy 
i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
⦁ W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części 
IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa
telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

oraz 
505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171

lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112
lub 
zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20
Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61
CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Data:…………………………………
Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………………………
Grupa:………………………………………………………

I. Oświadczam , iż zapoznałem(am) się z następującymi procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie , które znajdują się na stronie www.podzielonymlistkiem.waw.pl lub zostały przesłane do mnie za pośrednictwem i _przedszkola i zobowiązuję się do ich stosowania :
1. Procedurą przyprowadzania dzieci do Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”
w Warszawie
2. Procedurą odbierania dzieci z Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie
3. Zasadami higieny, czyszczenia, dezynfekcji w Przedszkolu nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”
w Warszawie
4. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) dalej Wytyczne przeciwepidemiczne GIS.
II. Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko spełnia wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte w Wytycznych przeciwepidemicznych GIS odnośnie uczęszczania do Przedszkola, to jest:
- do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,
- dzieci do placówki przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.
Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Przedszkola nr 88 w Warszawie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania mojego dziecka do placówki.
III. Podaję aktualne telefony do natychmiastowego kontaktu i zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
Mama/opiekun prawny ………………………………………………………….
Tata/ opiekun prawny ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka


VI. Niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* przez czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz ryzyka zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 na badania przez pracowników placówki temperatury ciała mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką przy użyciu termometru. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii jak również w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci.


…………………………………………………………………………………..
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka
*podkreślić właściwe

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA W PRZEDSZKOLU NR 88 „POD ZIELONYM LISTKIEM” W WARSZAWIE NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
- przy drzwiach od wewnętrznej strony przedszkola umieszczony jest płyn dezynfekujący, z którego korzysta każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją , po czym nakłada jednorazowe rękawiczki
i obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos;
- wewnątrz budynku dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa;
- nauczyciele i obsługa regularnie myją ręce mydłem i pilnują, by dzieci też to czyniły;
- w przedszkolu do odwołania dzieci nie będą myły zębów;
- kierownik i obsługa będą monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet;
- do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych;
- pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej;
- w placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk
- dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu ( zabawki, książki),
- nie można pozostawiać na terenie Przedszkola rowerów ani wózków.