Dyrektor Przedszkola 88" Pod Zielonym Listkiem" informuje, że nasze przedszkole będzie otwarte od 1 lipca do 11 sierpnia. Opieką objęte będą tylko nasze dzieci. Od dnia 12 sierpnia do dnia 31 sierpnia przedszkole będzie zamknięte.

Prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność zamieszczenie dwóch podpisów na oświadczeniu (dotyczy mierzenia temperatury dziecku przez pracownika Przedszkola 88).

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Data:…………………………………
Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………………………
Grupa:………………………………………………………
I. Oświadczam , iż zapoznałem(am) się z następującymi procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 88 w Warszawie, które znajdują się na stronie www.podzielonymlistkiem.waw.pl lub zostały przesłane do mnie za pośrednictwem i _przedszkola i zobowiązuję się do ich stosowania :
1. Procedurą przyprowadzania dzieci do Przedszkola nr 88 w Warszawie
2. Procedurą odbierania dzieci z Przedszkola nr 88 w Warszawie
3. Zasadami higieny, czyszczenia i dezynfekcji w Przedszkolu nr 88 w Warszawie oraz
pozostałymi procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej Przedszkola nr 88
4. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) dalej Wytyczne przeciwepidemiczne GIS.
II. Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko spełnia wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte w Wytycznych przeciwepidemicznych GIS odnośnie uczęszczania do Przedszkola, to jest:
- do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,
- dzieci do placówki przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.
Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Przedszkola nr 88 w Warszawie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania mojego dziecka do placówki.
III. Podaję aktualne telefony do natychmiastowego kontaktu i zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
Mama/opiekun prawny ………………………………………………………….
Tata/ opiekun prawny ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka
VI. Niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* przez czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz ryzyka zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 na badania przez pracowników placówki temperatury ciała mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką przy użyciu termometru. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii jak również w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci.

…………………………………………………………………………………..
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka
*podkreślić właściwe

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego
INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM
Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury ciała dziecka.
Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się
z instrukcją obsługi producenta urządzenia.
Sposób pomiaru:
włącz urządzenie,
upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,
aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,
jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,
pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,
odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi przedszkola/szkoły podstawowej),
odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),
wyłącz termometr.
Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.
Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.
Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.
W odniesieniu do pracownika przedszkola/szkoły podstawowej pierwszy pomiar temperatury jest wykonywany bezpośrednio przed wejściem pracownika do pracy, drugi pomiar jest dokonywany w porze leżakowania dzieci dla grup leżakujących lub po obiedzie dla grup nieleżakujących.
W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy poinformować dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej oraz odizolować taką osobę
w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (maski/rękawice) oraz HIGIENY RĄK
I. Kolejność zakładania środków ochrony indywidulanej.
⦁ Maska wielorazowa lub jednorazowa:
⦁ Zwiąż tasiemki lub umieść gumki na potylicy i szyi;
⦁ Dopasuj elastyczny pasek do grzbietu nosa;
⦁ Maska powinna przylegać do twarzy i pod brodą;

⦁ Dopiero po założeniu maski załóż rękawice jednorazowe.
II. Zasady pracy w masce.
⦁ Podczas używania unikaj dotykania maski.
⦁ Wymień maskę na nową, gdy tylko poczujesz, że stała się wilgotna.
⦁ Po każdym dotknięciu zużytej maski, umyj lub zdezynfekuj ręce.
⦁ Nie używaj ponownie masek jednorazowego użytku.
⦁ Pierz regularnie maski wielorazowe w temperaturze minimum 60 st. C.
III. Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej.
⦁ Rękawice – UWAGA!! Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest skażona!
⦁ Ręką w rękawicy chwyć drugą rękawicę od zewnątrz i ściągnij ją, wywracając na drugą stronę;
⦁ Zdjęta rękawica pozostaje w drugiej ręce (ubranej w rękawicę);
⦁ Zdejmij drugą rękawicę, wsuwając pod nią palec na wysokości nadgarstka i ściągnij tak, aby wywrócić ją na drugą stronę i naciągnąć na pierwszą rękawicę;
⦁ Wrzuć rękawice do kosza na śmieci przeznaczonego na odpady skażone ;

⦁ Maska – UWAGA!! zewnętrzna powierzchnia maski jest skażona !
⦁ Chwyć najpierw za dolne, a potem górne tasiemki lub gumki i zdejmij maskę;
⦁ Wrzuć do odpowiedniego pojemnika;
⦁ Umyj ręce.

IV. Utylizacja środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi.
Zużyte środki ochrony indywidualnej zaleca się wyrzucać do jednego wyznaczonego kosza z pokrywką.
V. Higiena rąk.
⦁ Zaleca się mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję skóry rąk środkiem na bazie alkoholu.
⦁ W przypadku zanieczyszczenia skóry rąk materiałem biologicznym w sposób widoczny ręce należy umyć wodą z mydłem (sama dezynfekcja środkiem odkażającym nie jest w takim przypadku zalecana).
⦁ Powinno się dokonywać dekontaminacji rąk po kontakcie z materiałem biologicznym, przed włożeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, po dotykaniu skażonej (lub podejrzewanej o skażenie) powierzchni.
⦁ Dekontaminację należy przeprowadzić zgodnie ze standardową procedurą umożliwiającą oczyszczenie całej powierzchni rąk. W razie braku kranów bezdotykowych należy po umyciu rąk zakręcić kran poprzez jednorazowy ręcznik.