PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 88 „Pod Zielonym Listkiem” W WARSZAWIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – COVID 19
CEL PROCEDURY:
Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu funkcjonowania placówki w czasie trwania zagrożenia zakażeniem koronawirusem  SARS-CoV-2.
ZAKRES
Procedura obejmuje wszystkich wychowanków i ich rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie.
Procedura została opracowana z uwzględnieniem:
1. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a, ust., 5 pkt. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) – czwarta aktualizacja;
2. Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożeni epidemicznego.
§ 1 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
2. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych, a personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
3. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, w miarę możliwości należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie ich w godziny zastępstw pracy z innymi 2 grupami dzieci. Należy śledzić zmiany prawne dotyczące tych możliwości w odniesieniu do nauczycieli.
4. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przedszkole  posiada własny termometr bezdotykowy.
5. Pomiaru temperatury u pracowników i dzieci dokonuje się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
6. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała u dziecka.
7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora placówki. Zgłoszenie, o którym mowa powinno mieć formę ustną – poprzez rozmowę bezpośrednią lub telefoniczną.
8. W przypadku wykrycia u pracownika lub dziecka temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola podejmuje działania opisane w § 9 procedury.
9. Do przedszkola mogą być przyprowadzane jedynie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną.
10.Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola nie mogą wykazywać jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
12. Przedszkole jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
13. W placówce należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wietrzyć salę przynajmniej raz na godzinę oraz po każdorazowej dezynfekcji wyposażenia.
 § 2 ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI W PRZEDSZKOLU
1. Wejście od strony ogrodu przedszkolnego przeznaczone jest dla rodziców z dziećmi. Przed wejściem do przedszkola należy:
a) zachowywać odpowiedni dystans – 1,5 m,
b) założyć maseczkę i rękawiczki,
c) zdezynfekować ręce.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (mały przedsionek), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Pracownicy wchodzą do przedszkola wejściem od przodu budynku. Przy wejściu należy dezynfekować ręce.
5. Pracownicy na terenie placówki zachowują odpowiedni dystans – 1,5 m., dezynfekują ręce, używają rękawiczek jednorazowych (podczas czynności higienicznych przy dziecku, podawaniu posiłków).
6. W miarę możliwości organizacyjnych poszczególne grupy dzieci nie stykają się ze sobą (np. różne godziny przebywania na dworze).
7. Każda grupa w ciągu dnia przebywa w swojej sali. Z uwagi na organizację pracy przedszkola zatwierdzoną przez organ prowadzący konieczne jest poranne i popołudniowe rozchodzenie się dzieci z jednej sali.
8. W miarę możliwości organizacyjnych do każdej grupy przypisani są ci sami nauczyciele. W miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych ogranicza się rotację pracowników w grupach.
9. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
10. Z sali, w której przebywają dzieci, usuwa się wszystkie przedmioty, sprzęty oraz wyposażenie, którego nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, długie firanki, pluszaki,, materiał przyrodniczy z kącika przyrody). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
11. Pozostawione są zabawki łatwe do wyczyszczenia i dezynfekowania. Po użyciu zabawki przez dziecko są one oddawane do plastikowego pudła i wynoszone do mycia ciepłą wodą z detergentem/dezynfekcji bądź poddawane „kwarantannie” (gry, puzzle, książki).
12. Dzieci używają przyborów plastycznych (kredki, klej, nożyczki) przypisanych do dziecka.
13. Do przedszkola dziecko nie powinno przynosić z domu żadnych przedmiotów ani zabawek.
14. Stoły w salach należy ustawić w sposób umożliwiający siedzenie dzieci podczas zajęć i posiłków w bezpiecznej odległości.
15. Dzieciom należy wyznaczyć stałe miejsca przy stołach i opisać ich krzesełka.
16. Do zajęć i zabaw zespołowych wskazane jest wykorzystywanie krzesełek, które będą przyzwyczajać dzieci do zachowania dystansu w sali. Ich powierzchnia musi być dezynfekowana.
17. Należy prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach.
18. Podczas zabaw dowolnych należy zwracać uwagę na ograniczanie kontaktów fizycznych  (przytulanie, trzymanie za ręce, pochylanie nad drugim dzieckiem).
19. Z łazienki może korzystać równocześnie maksymalnie 3 dzieci pod nadzorem opiekuna.
20. Dzieci myją ręce wchodząc do sali i w ciągu dnia po każdym rodzaju działalności (np. jeśli kończy zabawę jednymi klockami i chce wziąć inną zabawkę lub jeśli po zabawie na podłodze chce usiąść do rysowania przy stoliku, przed jedzeniem, po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu).
21. Sale wietrzone są przynajmniej raz na godzinę oraz po każdorazowej dezynfekcji wyposażenia.
22. Podczas zabiegów higienicznych wykorzystywane będę wyłącznie ręczniki jednorazowe (do końca września lub dłużej)  lub nawilżające chusteczki higieniczne.
 23. Ogranicza się do minimum kontakty personelu kuchennego z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi.
24. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
25. Żaden z pracowników nie powinien przebywać w innych pomieszczeniach poza tymi, w których wykonuje swoje obowiązki zawodowe.
26. Każdego dnia poza typowym sprzątaniem sali, należy umyć z użyciem detergentu lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie kontaktowe.
27. Podczas dyżurów w szatni, osoba oddelegowana:
a) rano odprowadza dziecko z szatni do odpowiedniej grupy,
b) po południu przyprowadza dziecko z grupy do rodzica.
28. W przedszkolnych salach, łazienkach i korytarzu są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
29. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy wyposażeni są w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
30. W przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem na terenie placówki organizacja pracy może być realizowana, zgodnie z wytycznymi MEN, w wariancie tradycyjnym, hybrydowym lub zdalnym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
§ 3 SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
1. Korzystanie z dystrybutorów wody pitnej w salach, odbywać się będzie wyłączenie pod nadzorem nauczyciela.
2. Dzieci spożywają posiłki w swojej sali.
 3. Woźne oddziałowe odbierają z kuchni przygotowane posiłki pojedynczo w odstępach. Przy okienku wydawczym może przebywać tylko jedna osoba.
4. Posiłki będą ustawiane na czystych i umytych stolikach. Dzieci będą siadały do posiłku dopiero po ustawieniu na stołach talerzy z posiłkiem i kubków z piciem przez pracownika, żeby unikać zbędnego kontaktu.
5. Przed każdym posiłkiem i po posiłku dzieci obowiązkowo myją ręce.
6. Woźna oddziałowa zbiera naczynia dopiero wtedy, kiedy dzieci odejdą od stołu.
7. Po posiłku woźna ma obowiązek umycia stołów i krzeseł płynem z detergentem lub zdezynfekowania ich.
8. Zmywanie naczyń odbywa się w ustalonej przez kierownika kolejności. Na zmywalni w jednym czasie przebywa tylko jedna osoba.
9. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C.
§ 4 POBYT DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.
2. Plac zabaw jest podzielony na części taśmą dla oddzielnych grup. Dzieci z poszczególnych grup nie będą mogły przemieszczać się pomiędzy nimi. 3. Dwie grupy mogą korzystać z jednej tej samej wydzielonej części z uwzględnieniem różnych godzin pobytu na dworze i po wyczyszczeniu urządzeń. 4. Urządzenia udostępnione dzieciom są regularnie czyszczone lub dezynfekowane. Jeżeli nie ma takiej możliwości urządzenia powinny być one wyłączone z użytkowania i oznakowane taśmą oraz napisem: URZĄDZENIE WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA.
5. Piaskownice w ogrodzie przedszkolnym mogą być użytkowane tylko przez jedną grupę przedszkolną i zakryte plandeką po zabawie;  zabawki, z których korzystają dzieci w piaskownicy - są dezynfekowane.
6. Zaleca się korzystanie z przedszkolnego placu zabaw, a gdy nie ma takiej możliwości dopuszcza się wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
7. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola należy uprzednio wyczyścić z użyciem detergentów lub zdezynfekować sprzęty, z których dzieci będą korzystały.
8. Po powrocie do przedszkola dzieci bezwzględnie myją ręce. Nauczyciel myje ręce lub dezynfekuje je płynem.
§ 5 ORGANIZACJA ŻYWIENIA
1. Dostawcy przedszkola wyposażeni są w rękawiczki jednorazowe, osłonę ust i nosa.
 2. Wyznacza się miejsce - przedsionek przy głównym  wejściu do przedszkola, jako miejsce dostaw towaru.
3. Dostawcy towarów dostarczają produkty do przedsionka i tam je zostawiają. Pod żadnym pozorem nie wolno wejść na teren kuchni osobom z zewnątrz.
4. Towar musi zostać natychmiast zdezynfekowany lub jeśli nie pozwala na to opakowanie – odpowiednio przepakowany. Dopiero odpowiednio zabezpieczone produkty mogą trafić do magazynów.
5. Pracownik dokonujący wstępnej dezynfekcji jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności:
a) towary spożywcze kładzie na wyznaczonym blacie - „strefa brudna”, w tym miejscu dezynfekowane są wszystkie opakowania, po zdezynfekowaniu produkty są wypakowywane i przenoszone do „strefy czystej” przez drugiego pracownika;
b) owoce i warzywa pracownik bezpośrednio wkłada do zlewu „strefa brudna”, gdzie są myte i po tej czynności produkty przenoszone są do strefy czystej.
6. Pracownicy kuchni mają obowiązek dezynfekowania swoich szafek na ubrania, po zakończonej pracy.
7. Pracownicy kuchni wykonują swoją pracę z zachowaniem dystansu społecznego, który wynosi minimum 1,5 m. Bliższy kontakt dopuszcza się jedynie w momencie przenoszenia ciężkiego wyposażenia.
8. Wydawanie gotowych posiłków odbywa się jedynie przez specjalne okno:
a) pracownik kuchni wystawia posiłki kolejno dla poszczególnych grup,
b) po drugiej stronie odbiera go wyznaczona  woźna oddziałowa – musi być zachowany bezpieczny dystans 1,5 m.
9. Do kuchni nie wolno wejść żadnemu pracownikowi poza kierownikiem gospodarczym i dyrektorem. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pozostałymi pracownikami, a przede wszystkim z pracownikami opiekującymi się dziećmi.
10. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas okresu epidemiologicznego.
§ 6 INTERESANCI
1. Ogranicza się przyjmowanie interesantów na terenie placówki do niezbędnego minimum.
 2. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w przedszkolu – zaleca się umówienie terminu spotkania.
3. Zaleca się, aby wszystkie możliwe sprawy załatwiane były z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
4. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy placówki po wcześniejszym umówieniu się.
5 . W tym samym czasie na terenie przedszkola może znajdować się tylko jeden interesant.
6. W placówce wyznacza się miejsce do przyjmowania interesantów. Znajduje się ono w wydzielonym miejscu – małym przedsionku.
7. Jeżeli w małym przedsionku przedszkola znajduje się rodzic, to interesant jest zobowiązany poczekać na zewnątrz, aż rodzice opuszczą budynek przedszkola.
8. Interesant obowiązkowo musi mieć osłonę na usta i nos (placówka nie zapewnia maseczek ochronnych, ani rękawiczek dla interesantów).
9. Interesant zaraz po wejściu do placówki zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
10. Pracownik obsługujący interesanta zobligowany jest do założenia maseczki ochronnej zakrywającej nos oraz usta.
11. Sprawa interesanta załatwiana jest w możliwe najkrótszym czasie.
12. Odległość między interesantem a pracownikiem placówki wynosi minimum 1,5 metry.
13. Osoba przebywająca na terenie placówki (pracownik Alfarexu - firmy konserwującej, czy też inna osoba, która z wyższej konieczności musi wykonać jakąś pracę na terenie przedszkola) zobowiązana jest do wpisania się do księgi wejść i wyjść.
14. Mały przedsionek jest systematycznie wietrzony oraz dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika.
15. Do przedszkola mają zakaz wstępu akwizytorzy.
16. Jeżeli interesant chce złożyć dokumenty w placówce, umieszcza je w przeznaczonym do tego celu pudełka.
17. Wszyscy pracownicy mający styczność z papierową korespondencją przychodzącą zachowują szczególne środki ostrożności (dezynfekują ręce, pracują w rękawiczkach). Każdy pracownik używa swojego osobistego długopisu. Należy wykluczyć sytuację „przechodzenia długopisu z rąk do rąk”.
 18. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za dezynfekcję swojego miejsca pracy.
§ 7 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
1. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30 - I,II,IV,V – grupy, do 9.00 - III grupa. Godziny są wejścia i wyjścia dziecka z placówki są indywidualnie ustalone z rodzicami.
 2. Do przedszkola mogą być przyprowadzane jedynie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola nie mogą wykazywać jakichkolwiek objawów chorobowych.
 4. Jeżeli w domu wychowanka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
5. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola. Wyjątek stanowią przypadki chorób przewlekłych potwierdzonych przez lekarza, np. alergia, astma. Rodzic przedkłada do wglądu zaświadczenie od lekarza. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy natychmiast po otrzymaniu informacji odebrać dziecko z placówki.
6. Jeżeli dziecko po odebraniu z przedszkola nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji – rodzic powinien poinformować o tym wychowawcę.
 7. Rodzice/opiekunowie do przedszkola mogą wejść wyłącznie do przestrzeni wspólnej (mały korytarz) wyposażeni w środki ostrożności m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe.
8. Po wejściu na teren przedszkola rodzic zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk. Dziecko po wejściu do sali musi niezwłocznie umyć ręce.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: doprowadzić dziecko do  małego korytarza holu i stamtąd odbiera je wyznaczony pracownik przedszkola. Wyjątek stanowią dzieci pierwszoroczne – rodzice tych dzieci do połowy września wchodzą z dziećmi na teren szatni przedszkola.  Dziecko do swojej sali/grupy wchodzi bez rodzica.
12. Przez wzgląd na sytuację osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka i oddania go pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. Nie powinna w tym czasie prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta, jest zobowiązana do opuszczenia przedszkola bez zbędnej zwłoki.
13. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren przedszkola poza szatnią i małym przedsionkiem. W razie konieczności bieżące pilne sprawy nauczyciel będzie przekazywał bezpośrednio przy odbiorze dziecka, natomiast dłuższe rozmowy będą odbywały się jedynie w formie telefonicznej, za pośrednictwem systemu i_Przedszkole lub drogą mailową.
§ 8 BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA, DEZYNFEKCJIA POWIERZCHNI, MIEJSC DOTYKOWYCH, URZĄDZEŃ I ZABAWEK
 1. Dyrektor przedszkola wraz z kierownikiem gospodarczym monitoruje i zapewnia sprzęt oraz środki do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, domofonu, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów szafek, stołów w salach i innych pomieszczeniach. Czynność tę należy wykonywać minimum dwa razy w ciągu dnia oraz po każdym posiłku.
2. Po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola: szatnia, szafki, klamki, poręcze i podłogi są myte i dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika.
3. W sali, w której przebywa grupa dzieci, nie mogą się znajdować przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować i umyć (pluszaki, dywany, materiał przyrodniczy z kącika przyrody).
4. Wykorzystywane do zajęć przybory i pomoce sportowe należy starannie czyścić i dezynfekować. Czynność tę należy wykonywać po zakończeniu zajęć lub zabawy. Nie należy używać szarf, woreczków gimnastycznych, szmacianych piłek.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych takich jak, łazienka dla dzieci i łazienka dla personelu znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcja do dezynfekcji, do której należy się stosować.
6. Posiłki spożywane są w każdej grupie oddzielnie. Po posiłku pracownik obsługi ma obowiązek umycia stołów i krzeseł płynem z detergentem lub zdezynfekowania ich. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
7. Sala, w której są organizowane zajęcia musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę, a nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych (jeśli będą organizowane) przy otwartych oknach. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęty oraz zabawki i pomoce w salach są dezynfekowane i myte.
8. Nauczyciel i pracownicy dbają o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz po każdej zabawie.
9. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
a) przed rozpoczęciem pracy
b) przed kontaktem z żywnością
c) po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji
d) po jedzeniu i piciu.
 10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Wszyscy pracownicy placówki są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem (w uzasadnionych przypadkach).
12. W kuchni należy myć i dezynfekować stanowiska pracy, po zakończeniu określonej czynności oraz na bieżąco: sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce, a także opakowania produktów. Ponadto należy utrzymywać stoły i blaty robocze w rygorze higienicznym i sanitarnym.
13. Każdego dnia poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, należy umyć z użyciem detergentu lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie kontaktowe.
14. Wszyscy pracownicy obsługi są odpowiedzialni za właściwą dezynfekcję, sprzątanie i utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego pomieszczeń przedszkola, sprzętu oraz bieżącą dezynfekcję łazienek. Za czystość i dezynfekcję kuchni odpowiadają pracownicy kuchni.
15. Dezynfekcja używanych zabawek czy powierzchni będzie odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji i po wyjściu dzieci z sali na dwór lub korytarz oraz wywietrzeniu dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
16. Wszystkie środki do dezynfekcji i prac porządkowych należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
17. Zobowiązuje się kierownika gospodarczego pracowników obsługi do zapoznania się z instrukcjami producenta środków do dezynfekcji znajdującymi się na opakowaniu.
18. Łazienka dla personelu jest zamknięta i niedostępna dla osób spoza przedszkola.
19. Każda osoba korzystająca z telefonu znajdującego się w dolnym korytarzy jest zobowiązana po zakończeniu rozmowy do zdezynfekowania słuchawki.
20. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do posługiwania się swoimi długopisami.
21. Ubrania zarówno pracowników, jak i dzieci powinny być wieszane w odpowiednich odstępach uniemożliwiających ich zetknięcie.
§ 9 POSTĘPOWANIE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PODEJRZANEGO/POTWIERDZONEGO PRZYPADKU ZAKAŻENIA COVID-19
1. Do przedszkola/pracy powinny przychodzić jedynie dzieci/osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Przez niepokojące objawy rozumie się: - temperaturę powyżej 37,5 C - kaszel, - duszność i problemy z oddychaniem, - ból mięśni, - uczucie rozbicia - ból głowy i gardła - brak zmysłu smaku i/lub węchu, - uczucie wyczerpania, - brak apetytu.
3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.
5. Zobowiązuje się nauczycieli do uzyskania zgody od rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.
6. Dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i jego rodziców lub opiekunów prawnych, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłanie dziecka do placówki, jaki i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki.
7. Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez kadrę przedszkola i organ prowadzący może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
8. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów wymienionych w pkt 2 sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
a) niezwłocznie odizolować je w odrębnym pomieszczeniu  - izolatka - lub w wyznaczonym do tego miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, zapewniając mu opiekę nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora pracownika,
b) zmierzyć dziecku temperaturę,
c) niezwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola,
d) rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi z przedszkola ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza,
e) dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia dziecka,
 f) o zaistniałej sytuacji telefonicznie poinformować rodziców z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie,
 g) przeprowadzić gruntowne sprzątanie, zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych, klamki, kontakty, stoły, zabawki, oparcia, itp.),
h) powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i zaleceń,
 i) ustalić listę osób przebywających w tych samych pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
9. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki.
a) Dyrektor podejmuje następujące działania: - odizolowuje pracownika (unikając kontaktu z innymi osobami), - zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, - do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, - o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola,
b) przeprowadza się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym przebywał pracownik oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, kontakty, stoły, klawiatura, zabawki, oparcia),
c) powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną organ prowadzący,
d) ustala listę osób przebywających w tych samych pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia,
10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
12. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie:
a) definicja KONTAKTU obejmuje: - każdego pracownika przedszkola/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, - rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, - każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
b) osoby z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: - pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie  samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, - poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno - epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
d) pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne;
e) decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
13. Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola:
a) dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/zmianie organizacji lub innych środkach prewencyjnych;
b) dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/wychowanka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu,
c) w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
d) rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.
14. Ważne telefony - w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, bezzwłocznie należy powiadomić:
a) Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt: - infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, - numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958, - kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900 - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. Schemat informowania o zakażeniu.
Dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie informuje o osobie zakażonej: dziecko czy pracownik; orientacyjna liczba osób (dzieci i pracowników), z którymi osoba zakażona miała kontakt w placówce
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie
tel. 22 310-79-36; 22 310-79-04; 22 311-80-25
a w dalszej kolejności:
Naczelnika/pracownika Wydziału Edukacji i Wychowania * tel. 510 205 536 lub 662 172 475 lub 22 44 38 641 ,
Kuratorium Oświaty w Warszawie tel. 22 551 24 00 15
Oprócz powyższych informacji potwierdzić, że powiadomiona jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie;
PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW KIEROWAĆ DO RZECZNIKA PRASOWEGO URZĘDU DZIELNICY TARGÓWEK M.ST.WARSZAWY
16. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć, należy bezzwłocznie sporządzić stosowny wniosek i przekazać do Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Po otrzymaniu zgody na zawieszenie zajęć należy powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów, pracowników i Kuratorium Oświaty.
17. Dyrektor/nauczyciel zastępujący dyrektora monitoruje sytuację – nowe zachorowania, wykluczenie obecności wirusa o osób podejrzanych, postęp realizacji zaleceń, możliwość skrócenia lub konieczność wydłużenia zawieszenia działalności. Informacje przekazywane są do Burmistrza Dzielnicy i Naczelnika Wydziału Edukacji i Wychowania o sytuacji.
18. Po przywróceniu zajęć w przedszkolu utrzymuje się reżim sanitarny.
19. Należy sporządzić dla Burmistrza Dzielnicy raport, w którym opisane będą podejmowane działania, stosowane rozwiązania. Dyrektor oceni działanie niniejszej procedury i przekazuje wnioski do wykorzystania w podobnych sytuacjach. Do raportu należy załączyć kopie otrzymanych zaleceń, protokołów itp.
20. W miejscu ogólnodostępnym (tablica dla pracowników, tablica dla rodziców, szafka z telefonem) umieszczone są potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
§ 10 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców do zapoznania się i bezwzględnego stosowania zapisów zawartych w niniejszej procedurze.
2. Procedurę udostępnia się rodzicom poprzez umieszczenie jej:
a) na stronie internetowej przedszkola,
b) do wglądu w budynku przedszkola,
3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi na stronie Biura Edukacji.

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny w systemie stacjonarnym. Będzie on nowy nie tylko w znaczeniu chronologicznym, lecz tym razem również w wymiarze organizacji i warunków pracy oraz sposobów nauczania i komunikowania się. W związku z pandemią powrotowi do szkół i przedszkoli towarzyszyć będzie niepewność i obawy uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz władz samorządowych. Dobrze rozumiem Państwa troskę, podzielam ją i deklaruję, że jako Prezydent Warszawy uczynię wszystko co w mojej gestii, abyśmy mogli bezpiecznie, jednocześnie troszcząc się o jakość nauki, prowadzić opiekę nad dziećmi oraz kształcenie młodych warszawiaków w nowym roku szkolnym.
Jako rodzice posiadacie już Państwo doświadczenie wspierania nauki w warunkach pandemii, która w sposób zdalny prowadzona była z domów rodzinnych. Dziękuję za wytrwałość, poświęcony czas, poniesione dodatkowe nakłady na naukę własnych dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi szkół i rodziców możliwe było zapewnienie dobrej jakości nauczania, choć wszyscy napotkaliśmy na różne bariery i musieliśmy nauczyć się nowych umiejętności. Teraz bogatsi o tamte doświadczenia czeka nas w najbliższych miesiącach wszystkich wytężona praca. Władze m. st. Warszawy będą wspierać dyrektorów placówek i kadrę pedagogiczną w tym trudnym okresie oraz ich komunikację ze środowiskiem rodziców, czemu sprzyjać będzie wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. Zaufanie i współpraca między rodzicami i nauczycielami jest kluczowa dla właściwej organizacji kształcenia.
Drodzy uczniowie , wiem że w ostatnich miesiącach nie było wam łatwo. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, trudności w realizowaniu własnych pasji, ograniczenia wyjazdów szkolnych i wakacyjnych to przykre efekty pandemii. Jednocześnie jednak środowisko internetu jest dla was oczywiste i przyjazne, a przeniesienie do niego części nauczania jest odpowiedzią na wyzwania obecnego świata i będzie unowocześniało edukację. Wasze cyfrowe kompetencje będą się w związku z tym jeszcze bardziej podnosiły, w wielu obszarach możecie być też ekspertami dla starszych pokoleń.
Organizując naukę warszawskie placówki oświatowe, podobnie jak inne w całym kraju, będą stosowały się do Wytycznych MEN, MZ i GIS. Wprowadzając odgórne wytyczne ministerstwo wskazało jednocześnie na oddolne decyzje, które mają podejmować dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i wychowanków. Nie możemy jednocześnie zapomnieć o sytuacji rodziców. Będziemy pomagali naszym dyrektorom, dlatego wprowadziliśmy Warszawskie wytyczne edukacyjne, odpowiednio dla różnych typów placówek oświatowych. Uruchomiliśmy również platformę edukacyjną Eduwarszawa.pl, docelowo jedno z największych tego typu wdrożeń nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Narzędzie to stwarza warunki do nauki i komunikacji dla coraz większej liczby naszych szkół, trwają szkolenia kolejnych grup nauczycieli podejmujących pracę na platformie, swoje konta i dostęp do darmowego oprogramowania uzyskują kolejne rzesze uczniów. Eduwarszawa będzie służyła również rodzicom. Dzięki ankietom wiemy, że ,sytuacja cyfrowa rodzin” w naszym mieście jest zróżnicowana. Staramy się, aby nie było miejsc wykluczenia cyfrowego, dlatego jako miasto w ostatnim czasie, poprzez zakupy i wypożyczenia laptopów, pomogliśmy już w tym zakresie ponad 4 tysiącom naszych uczniów i nauczycieli. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Centrum Nauki Kopernik przygotowały wiele materiałów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców dostępnych on-line.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej oświata pozostaje moim priorytetem. Dobrym tego przykładem jest budowa nowych placówek, od początku mojej kadencji uruchomianych zostało już 13 nowych przedszkoli i 8 szkół. Na inwestycje oświatowe w 2020 roku przeznaczyliśmy ponad 500 mln złotych, a na remonty obiektów prawie 100 mln zł. Kolejne inwestycje są w trakcie procesu budowlanego.
Życząc Państwu - rodzicom i uczniom zdrowego, bezpiecznego i udanego dla nas wszystkich roku szkolnego pozwalam sobie przypomnieć, że stosowanie się do wytycznych sanitarnych wdrożonych przez dyrektorów warszawskich szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek oświatowych to nasza społeczna odpowiedzialność.

Rafał Trzaskowski

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że od dnia 1.09.2020 r. w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS :

- do Przedszkola 88 w Warszawie mogą przychodzić wyłącznie dzieci bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

- do Przedszkola 88 mogą przychodzić wyłącznie dzieci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub w izolacji.

- możliwe jest przyprowadzenie dziecka do przedszkola wyłącznie przez osoby bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

- możliwe jest przyprowadzanie dziecka do przedszkola wyłącznie przez jednego opiekuna zachowującego dystans do drugiego opiekuna z dzieckiem i pracowników przedszkola min.1,5 metra.

- obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez rodziców/opiekunów oraz przez osoby przyprowadzające/odbierające dziecko,

- obowiązku przestrzegania w drodze do i z przedszkola przez dzieci i rodziców/opiekunów aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

- obowiązku przekazania przedszkolu danych umożliwiających szybką komunikację z rodzicem/prawnym opiekunem.

- zakazu przynoszenia przez dzieci do placówki niepotrzebnych przedmiotów.

- obowiązku dezynfekcji/ dokładnego umycia rąk po przyjściu do przedszkola.